Kultur for læring

Kultur for læring - De gode rutinesituasjonene

Eidskog Kommune dletar i forbedrings- og innovasjonsarbeidet "Kultur for læring". Dette er et prosjekt med klare mål om at barn i Hedmark skal vokse opp i et miljø preget av en god kultur for læring gjennom barne- og ungdomstiden. Alle barnehagene i Eidskog deltar, og i prosjektet er vi i et tett samarbeid med Eidskog Naturbarnehage. For at dette prosjektet skal kunne gjennomføres i små barnehager, var vi nødt til å slå oss sammen til Skotterudløkka Bhg/Eidskog Naturbarnehage. 

"Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring". Det er målsettingen for alt arbeidet rundt KFL (Kultur for læring). 

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og bidra til at: 

- faglige resultater i grunnskolen heves.

- gjennomstrømming i videregående opplæring øker.

- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid.

- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid. 

Det er mange involverte i barn/unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at det enkelte barn/ungdom utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan vikdra. Vi gir tankene vinger og føttene røtter i samfunnet på en selvstendig og ansvarfull måte. Dersom alle parter arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. Kultur for læring handler om den kulturen barn/unge vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette. 

I løpet av året 2020 vil "Gode Rutinesituasjoner" være hovedfokus området innenfor Kultur for læring.

- Målet er å øke kvaliteten på rutinesituasjonene i barnehagen, slik at personlet skal understøtte barnas emosjonelle, sosiale, relasjonelle og språklige utvikling. Dette innebærer at de ansatte har fokus på både samspill med og mellom barna, og det rent praktiske i rutinesituasjonene. Rutinesituasjonene er voksenstyrte situasjoner som: måltider, garderobesituasjoner, stellesituasjoner, søvn/hvile, samt bringe/hentesituasjoner. 

- Rutinesituasjoner tar relativt mye tid, og som derfor bør være gode situasjone for barna. Dette er praktiske oppgaver som skal løses i løpet av rimelig tid, men hvor det også er rom for samspill.