/>

Kultur for læring

Kultur for læring - De gode rutinesituasjonene

Eidskog Kommune dletar i forbedrings- og innovasjonsarbeidet "Kultur for læring". Dette er et prosjekt med klare mål om at barn i Hedmark skal vokse opp i et miljø preget av en god kultur for læring gjennom barne- og ungdomstiden. Alle barnehagene i Eidskog deltar, og i prosjektet er vi i et tett samarbeid med Eidskog Naturbarnehage. For at dette prosjektet skal kunne gjennomføres i små barnehager, var vi nødt til å slå oss sammen til Skotterudløkka Bhg/Eidskog Naturbarnehage. 

"Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring". Det er målsettingen for alt arbeidet rundt KFL (Kultur for læring). 

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og bidra til at: 

- faglige resultater i grunnskolen heves.

- gjennomstrømming i videregående opplæring øker.

- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid.

- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid. 

Det er mange involverte i barn/unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at det enkelte barn/ungdom utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan vikdra. Vi gir tankene vinger og føttene røtter i samfunnet på en selvstendig og ansvarfull måte. Dersom alle parter arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. Kultur for læring handler om den kulturen barn/unge vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette. 

I løpet av året 2021/2022 vil "Inkluderende barnehagemiljø" være hovedfokus området innenfor Kultur for læring.

Et godt barnehagemiljø skal være inkluderende, trygt og godt, og realisere alle barns muligheter for utvikling og læring. Alle barn skal være inkludert både i det fysiske og psykososiale barnehagemiljøet. Det skal være nulltolleranse for krenkelser som mobbing, utestenging og diskriminering.